Disclaimer

Deze website is eigendom van Time to Switch BV, op naam van Tim Vanmarcke


Contactgegevens:

Tim Vanmarcke

Marksesteenweg 102
8500 Kortrijk

Telefoon: +32 493 40 40 65

E-mail: tim@timetoswitch.eu


Adres maatschappelijk zetel:
Time to Switch BV
Marksesteenweg 102
8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: BTW BE0735.666.509


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende bijzondere voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de logo’s, afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, video’s … zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Time to Switch BV.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Time to Switch BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan op elk moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Time to Switch BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die een gevolg is van de toegang tot of het gebruik van de website.


Time to Switch BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, bijvoorbeeld als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Time to Switch BV verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.


Privacybeleid

Privacyverklaring Time to Switch BV

Time to Switch BV hecht belang aan uw privacy en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden gegeven, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer. In deze privacyverklaring willen we daarom ook heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Stephanie Calant, Functionaris Gegevensbescherming, via stephanie@timetoswitch.eu


Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, prospecten, leveranciers.


Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Time to Switch BV verwerkt voor een aantal redenen:

° Deelnemersadministratie trainingen en dienstverlening aan organisaties en teams

° Voor deelname aan andere activiteiten van Time to Switch BV

° Facturatie betreffende coachingsopdrachten

° Het versturen van informatie over onze activiteiten, updates, uitnodigingen, aankondigingen (gerechtvaardigd belang)


In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken. Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

° Bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, adres, postcode, stad, verantwoordelijke;

° Persoonlijke gegevens deelnemers: voornaam, naam, geslacht, adres, postcode, stad;

° Contactgegevens: e-mailadres en telefoon/gsm;

° Toestemming om updates te ontvangen;

° Geboortedatum;

° Datum van inschrijving;

° Aanwezigheid;

° Deelname activiteiten binnen de organisatie;

° Gericht beeldmateriaal.


We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail,...). Daarbij beperken we ons strikt tot die gegevens die ons in staat stellen u een goede dienstverlening te garanderen.


Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van organisaties waarmee we samenwerken. Indien dit laatste het geval is, delen we dit ook altijd mee. We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Uw gegevens worden noch uitgeleend, noch verhuurd, noch verkocht, noch verkocht aan derden, maar zijn voor intern gebruik bedoeld, tenzij in onderstaande gevallen (verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers).


Time to Switch BV zorgt voor een update van de persoonsgegevens van haar deelnemersbestand. Dit gebeurt door middel van nazicht door de deelnemers zelf van de doorgegeven persoonsgegevens bij de start van activiteiten of via de selfservice-link die u in onze updates kan aantreffen.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

° Het verzorgen van de internet omgeving;

° Het verzorgen van de (financiële) administratie;

° Het verzorgen (en verspreiden) van updates en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Daarbij zal de toestemming enkel geldig zijn voor de activiteiten waarvoor de toestemming werd onderschreven. U heeft het recht deze toestemming altijd in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.


Beveiliging

Time to Switch BV treft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat derden misbruik kunnen maken van de persoonsgegevens. In dit kader werden volgende maatregelen genomen:

° Alle personen die namens Time to Switch BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

° We hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, bij wie u terecht kan voor al uw vragen betreffende uw privacy, te bereiken via stephanie@timetoswitch.eu

° We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

° We maken via ons CRM-systeem systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

° Ons team is geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens;

° Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren;

° Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden. We doen er in dat geval al het mogelijke aan om de impact van de inbreuk zo snel mogelijk ongedaan te maken.


Bewaartermijn

Time to Switch BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding) en om een optimale, continue dienstverlening te garanderen. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doeleinden verschillen. Time to Switch BV verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan: maximaal 30 jaar na laatste gebruik.


Uw recht omtrent uw gegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag richten aan tim@timetoswitch.eu om gratis de schriftelijke mededeling te bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 


Time to Switch BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, via onze Functionaris van Gegevensbescherming, Stephanie Calant, stephanie@timetoswitch.eu

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be


Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Time to Switch BV kan zijn privacyverklaring en cookiebeleid op elk moment aanpassen.


Cookiebeleid

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

arrow_drop_up arrow_drop_down