Algemene voorwaarden

Let op: onderstaande is een juridische tekst!
We zijn niet verantwoordelijk voor terminale serieusheid die het gevolg kan zijn van het lezen van deze tekst :)


TOEPASSELIJKHEID:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van goederen of diensten door Time to Switch BV.

Ze vormen samen met de bijzondere voorwaarden – vastgelegd in de bestelling en/of factuur – de overeenkomst tussen de klant en Time to Switch BV (de overeenkomst).

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


PARTIJEN:

De partijen tot de Overeenkomst zijn:

- Time to Switch BV is de handelsnaam van de vennootschap van Tim Vanmarcke gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE0735.666.509

- De Klant, m.a.w. de afnemer(s) van de goederen en diensten van Time to Switch BV zoals vermeld in de bestelling en/of factuur én – hoofdelijk en ondeelbaar daarmee verbonden - de natuurlijke persoon die de bestelling doorgaf, zo de bestelling is geplaatst door iemand die daartoe nadien niet blijkt gemachtigd te zijn die persoon te vertegenwoordigen.


OVERDRACHT UITVOERING:

De Overeenkomst kan niet worden overgedragen zonder de toestemming van de andere partij, zij kan wel worden uitgevoerd door een derde partij.

Uitzondering daarop is de situatie waar Time to Switch BV de overeenkomst overdraagt aan een vennootschap waarvan hij alleen of met anderen deel uitmaakt van het bestuur.


ZELFSTANDIG:

Time to Switch BV zal de activiteiten in het kader van de overeenkomst op een volledig onafhankelijke en zelfstandige basis uitvoeren. Voor zover als nodig bevestigen de partijen dat de vrijheid en onafhankelijkheid die zij genieten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst essentiële voorwaarden zijn van deze overeenkomst, bij gebrek waaraan deze overeenkomst niet zou zijn afgesloten. De klant erkent dat hij geen werkgeverspositie bekleedt t.a.v. Time to Switch BV en in geen geval patronaal gezag over hem kan uitoefenen. Time to Switch BV staat zelf in voor het nakomen van alle sociale en fiscale verplichtingen die aan zelfstandigen worden opgelegd.


Rechten en plichten van partijen

MIDDELEN:

Alle verbintenissen opgenomen door Time to Switch BV zijn middelenverbintenissen.

Bijgevolg zijn leveringstermijnen indicatief.

ONDERAANNEMING:

Time to Switch BV kan voor de uitvoering van diensten gebruik maken van uitvoeringsagenten (onderaannemers, freelancers, zelfstandige coaches ...).

MEDEWERKINGSPLICHT:

De Klant zal Time to Switch BV vóór, tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst alle redelijke medewerking verlenen, wat onder meer inhoudt dat hij alle nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten verschaft.


EIGENDOMSVOORBEHOUD:

De eigendom van het materiaal dat wordt geleverd door of voor Time to Switch BV blijft de eigendom van Time to Switch BV tot de volledige factuur is betaald. Desgevallend moet de klant dit gedurende die periode kenbaar maken aan elke derde die dit behoort te weten, zoals beslagleggende schuldeisers en hun gerechtsdeurswaarders.


INTELLECTUELE EIGENDOM:

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten of diensten berusten uitsluitend bij Time to Switch BV of zijn licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ onder meer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, opleidingsmateriaal, rapporten, offertes, presentaties, programmatuur en databestanden, incl. voorbereidend materiaal daarvan.


BEVESTIGING:

De klant bevestigt kennis te hebben genomen van het privacybeleid van Time to Switch BV zoals gepubliceerd op https://www.timetoswitch.eu/disclaimer en ze te begrijpen, incl. de beschrijving van de rechten van het datasubject. De klant aanvaardt dat als hij zijn gegevens of die derden (bijv. medewerkers) doorgeeft aan Time to Switch BV, zij zullen worden verwerkt zoals daar aangegeven en dat de klant voor die doorgifte verantwoordelijk is.


Prijzen, facturatie en betaling


PRIJZEN:

Alle prijzen worden vermeld in euro en zijn onderhevig aan 21% BTW.

Indien de overeenkomst langer dan een jaar duurt, worden de prijzen op de verjaardag van de overeenkomst automatisch en zonder dat daarvoor een kennisgeving vereist is, verhoogd met drie procent (3%).

Verplaatsingen worden aangerekend aan het overeengekomen kilometer- en uurtarief.


FACTURATIE:

Time to Switch BV kan voorschotfacturen opmaken. De klant gaat ermee akkoord dat Time to Switch BV facturen elektronisch (o.a. in pdf) kan overmaken in plaats van op papier.


BETALING:

Facturen dienen binnen 10 kalenderdagen na de facturatiedatum betaald te worden op de bankrekening van Time to Switch BV, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de factuur. 

Indien de facturen niet (volledig) worden betaald op hun vervaldag:
(a) kan Time to Switch BV de (verdere) uitvoering van de overeenkomst opschorten of schorsen,
(b) een schadevergoeding voor administratie vorderen gelijk aan 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van 25 en een maximum van 1.250 EUR én
(c) brengen de openstaande vorderingen automatisch en zonder dat een ingebrekestelling vereist is interesten op aan de interestvoet die door of krachtens de wet is bepaald voor betalingsachterstand in handelstransacties.


Duur en beëindiging


ALGEMEEN:

De duur van de overeenkomst is in principe bepaald door de voltooiing van een specifieke opdracht, maar kan – mits schriftelijke overeenkomst – ook van bepaalde of onbepaalde duur zijn. Overeenkomsten waarbij na het einde van die opdracht Time to Switch BV gelijkaardige goederen en diensten blijft leveren aan de klant worden geïnterpreteerd als een verlenging van de overeenkomst voor onbepaalde duur. Voortijdige beëindiging door de klant doet geen afbreuk aan diens betalingsverplichting voor reeds verstrekte goederen of diensten.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN:

De overeenkomst tussen Time to Switch BV en de klant is automatisch en onmiddellijk, zonder dat een kennisgeving vereist is beëindigd, in geval:

- de onderneming van een partij wordt beëindigd

- met betrekking tot een partij de faillissementsprocedure ingeleid is

- van overmacht waardoor de overeenkomst voor minstens een maand niet uitgevoerd kan worden.

EENZIJDIGE BEËINDIGING:

Overeenkomsten kunnen door Time to Switch BV altijd met een opzegtermijn van een (1) week opgezegd worden en zelfs met onmiddellijke ingang indien de betaling van een factuur meer dan een (1) maand uitblijft. Overeenkomsten kunnen door de klant geannuleerd worden, wat enkel schriftelijk kan. Uitzondering daarop is het onweerlegbaar vermoeden van annulatie door de klant indien een ontbindende voorwaarde zich lastens de klant voordoet. Time to Switch BV is bij annulatie gerechtigd op een schadevergoeding die – tenzij een grotere schade kan worden bewezen – 100 % van de bestelde opdracht bedraagt, tenzij Time to Switch BV de annulatie ontvangt minstens dertig (30) kalenderdagen voor de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst. Indien voordien al bepaalde daden zijn gesteld in het kader van de uitvoering (incl. bestelling van goederen bij een leverancier), kan Time to Switch BV die desalniettemin factureren en moeten die vergoed worden onder de normale voorwaarden.


Aansprakelijkheid

BEOORDELINGSMARGE:

De klant erkent dat Time to Switch BV in de uitvoering van de overeenkomst een redelijke beoordelingsmarge heeft en Time to Switch BV niet kan aanspreken voor diens invulling van die marge.

INGEBREKESTELLING:

Indien de klant meent dat Time to Switch BV wanpresteert, moet hij dit onmiddellijk en zeker binnen een (1) week schriftelijk in detail melden aan Time to Switch BV.

SCHADEVERGOEDING:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de aansprakelijkheid van Time to Switch BV voor schade veroorzaakt in de uitvoering van de overeenkomst aan de klant, de eindklant (van de klant) of enige andere derde, beperkt zal zijn als volgt:

- niet voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een opzettelijke fout of bedrog begaan door Time to Switch BV tijdens de uitvoering van de overeenkomst

- voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een zware fout begaan door Time to Switch BV tijdens de uitvoering van een overeenkomst, tot maximaal het bedrag van de door Time to Switch BV ontvangen vergoeding in het kader van die overeenkomst en zo die van lange duur is, deze binnen het kalenderjaar dat het schadegeval zich voordoet

- voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een andere fout begaan door Time to Switch BV tijdens de uitvoering van een overeenkomst, tot maximaal het bedrag van de door Time to Switch BV ontvangen vergoeding in het kader van die overeenkomst en zo die van lange duur is, deze binnen de maand dat het schadegeval zich voordoet

- voor andere schade, incl. elke indirecte schade (zoals gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, beschadiging of verlies van data, verlies van kans), zal Time to Switch BV niet aangesproken kunnen worden.


VERVAL:

Enige vordering in aansprakelijkheid komt te vervallen indien de bevoegde rechtbank niet is gevat binnen een jaar na de fout.


Communicatie


SCHRIFTELIJK:

Communicatie tussen partijen per e-mail t.a.v. de opgegeven adressen wordt beschouwd als schriftelijk.


MONDELING:

Time to Switch BV kan mondelinge communicatie van de klant schriftelijk bevestigen. Als de klant het daar niet mee eens is, dient hij dat binnen een (1) week expliciet en schriftelijk contesteren.

KLANTVERMELDING:

Tenzij hij schriftelijk het tegendeel aangeeft, staat de klant Time to Switch BV toe hem publiek en anders als klant te vermelden en daarvoor zijn merk of logo te gebruiken.


Toepasselijk recht, rechtsmacht en bevoegdheid

TOEPASSELIJK RECHT:

Op de overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitzondering van eventuele verwijzingsbepalingen naar andere rechtsstelsels.

WIJZIGINGEN:

Wijzigingen aan de overeenkomst(en) en eventueel afstand van recht(en) tussen de klant en Time to Switch BV kunnen enkel expliciet en schriftelijk gebeuren.


SCHEIDBAARHEID:

Mocht enige bepaling uit de overeenkomst(en) tussen de klant en Time to Switch BV nietig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan raakt dit niet aan de geldigheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van de overeenkomst(en). De partijen verbinden er zich toe, een bepaling die nietig verklaard wordt, te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde bepaling.


GESCHIL:

Bij een eventueel geschil met betrekking tot een overeenkomst tussen de klant en Time to Switch BV, zullen partijen in eerste instantie pogen tot een minnelijke oplossing te komen. Indien dat niet mogelijk is, kan door elke partij het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. De klant dient een geschil – op sanctie van verval - aan de rechtbank voor te leggen binnen een jaar na de actie die het voorwerp van het geschil uitmaakt ervan.


(Versie: 30 september 2019)


P.S. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. Controleer de versie zoals vermeld op de website en op offertes/bestellingen/facturen!

This website uses cookies
arrow_drop_up arrow_drop_down